מסעדות פתוחות 2013-2019 פסטיבל קולינריה אורבני

תקנון

תקנון

 1. מבוא
  • אתר האינטרנט (להלן: "האתר") שמופעל ע"י מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע"מ, ח.פ. 514080423 (להלן: "החברה") משמש כאתר למתן שירותים מקוונים לרכישת כרטיסים ו/או הזמנת כרטיסים ללא תשלום על ידי ציבור הגולשים באתר (להלן: "שירותי הבילוי") ו/או רישום כנותן שירות (כמפורט בהמשך) לאירוע "מסעדות פתוחות" (להלן: "האירוע").
  • הוראות תקנון זה והוראות מדיניות הפרטיות המפורסמת ב: openrestaurants.com ("מדיניות הפרטיות") יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, על כל רכישה/הזמנה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, או על כל שירות שיינתן על ידך כנותן שירות במסגרת אירוע(ים) ("נותן שירות") (כמפורט בסעיף 8.3 להלן) ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
  • גלישה באתר ו/או רכישת/הזמנת שירותי הבילוי ו/או מתן שירות על ידך כנותן שירות מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי התקנון יחל מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן בתקנון ובמדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתקנון של האתר, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.
  • אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תקנון זה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתקנון של האתר, כולו או חלקו, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.
  • החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע (להלן: "אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים").
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 1. רישום באתר
  • החברה מאפשרת לגולשים לרכוש/להזמין באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה את שירותי הבילוי ממסעדות ו/או מספקים נותני השירותים השונים (להלן: "הספק" או "הספקים"). הספקים יציגו באתר פרטים כגון תיאור האירועים ומועדם, מחיר שירותי הבילוי וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
  • טרם ביצוע הזמנת שירותי הבילוי באתר (להלן: "פעולה") יש להירשם לאתר ולהזין כתובת דואר אלקטרוני ופרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי. לאחר רישום הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה"). על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומדויקים, ועל השלמת ביצוע הפעולה ברצף וללא הפסקות. במקרה בו השתהה הלקוח בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה בכדי למנוע תקלות ולהבטיח את תקינות ההזמנה.

 

 1. כשירות להשתמש באתר
  • כל משתמש רשאי להשתתף בהליך הזמנת שירותי הבילוי, בכפוף לעמידה בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
   • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף.
   • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את שירותי הבילוי, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק במקרים הבאים: (1) מסירת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה; (2) כרטיס אשראי ו/או כרטיס הסדר של משתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי; (3) מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או הפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו, לרבות הפרת חוקי מדינת ישראל; (4) מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון או מדיניות הפרטיות או כל הסכם נוסף בינו לבין החברה; (5) מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו; (6) בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את השירות או המוצר בו יזכה או אשר ירכוש או רכש לצד ג' ו/או לסחור בו.

 

 1. ביצוע הזמנה, תשלום באתר וקבלת כרטיסים
  • רכישת/הזמנת כרטיסים מתבצעת באתר. במקרים מסוימים, לאחר בחירת האירוע המבוקש תבצע המערכת סריקה של המקומות הפנויים ותציג אותם בפני הלקוח. יובהר כי לא ניתן לשריין מראש את המקומות הפנויים. לפיכך, עד לקבלת אישור ההזמנה על ידי מבצע הפעולה, ההזמנה אינה מאושרת וייתכנו מקרים בהם ייתפסו המקומות אשר מבקש הלקוח לשריין. במקרה כזה, ההזמנה/הרכישה לא תושלם והלקוח לא יחויב בתשלום בגינה. הלקוח יוכל להמשיך בביצוע הפעולה ולהזמין כרטיסים למקומות ישיבה ו/או לאירועים אחרים במידה ולא אזלו אליהם כל הכרטיסים. בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה עם הודעה על כך שהפעולה אושרה או נדחתה (להלן: "אישור ההזמנה"). קבלת אישור ההזמנה מהווה אישור עבור הזמנה שנשמרה, אולם אין בכך אישור על שמירת מקום ישיבה ספציפי. כמו כן, לגבי שירותי הבילוי, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.
  • יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני ו/או אישור ההזמנה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה ו/או הספקים. הרישום כפי שנרשם במחשבי החברה בלבד, יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • בשעות עומס, זמן קבלת האישור על ביצוע הפעולה עשוי להימשך מספר דקות. במידה ולא התקבל כל אישור על ביצוע הפעולה, בתוך 5 דקות ממועד השלמת הפעולה, אזי ההזמנה לא נקלטה במערכת ויש להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה.
  • בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. התשלום בגין רכישת שירותי הבילוי מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות השירות או המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
  • ככל שלא מצוין אחרת במסגרת אישור ההזמנה, ההזמנות הינן אישיות ויימסרו ללקוח בקופת בית האירוע בכפוף להצגת כרטיס האשראי אשר שימש את הלקוח לביצוע ההזמנה בפני הקופאי/נציג בית האירוע. ככל שלא מצוין אחרת במהלך ביצוע הפעולה, מחויב הלקוח להביא עימו את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הפעולה. כמו כן, במקרים מסוימים יידרש הלקוח להציג את אישור ההזמנה המודפס.
  • במקרים בהם יסופקו כרטיסי האירוע ללקוח בדרך אחרת, לרבות באמצעות משלוח בדואר, יצוין הדבר מפורשות במהלך ביצוע הפעולה.
  • החברה אינה ולא תהיה צד, ישיר או עקיף, לרכישת/הזמנת הכרטיסים. כמו כן, החברה לא תנקוט עמדה במחלוקות, אם וכאשר יתעוררו, בין צדדים שונים בעסקה כאמור. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהחברה לא תהא אחראית בשום מקרה לרכישת/הזמנת כרטיסים שלא כובדה במלואה ו/או חלקה ו/או לכל איחור, ביטול, טעות ו/או נזק או חסרון כיס אשר יגרמו לך בקשר עם רכישת/הזמנת הכרטיסים אשר איננה תואמת את הפרסום ו/או התנאים שסוכמו בין הספק לבינך, ו/או בכל מקרה של תקלה בשירותי הזמנת הכרטיסים ו/או בסליקה ו/או בתשלום ו/או בתמורה שהתקבלה.
  • יובהר ויודגש כי, הגשת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידי הלקוח בעת ביצוע הזמנת שירותי הבילוי ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של החברה ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר עם ביצוע התשלום ו/או ההזמנה.

 

 1. מחירים
  • החברה מציגה מחירים של אירועים שונים, כפי שהתקבלו מהספקים, לפי שיקול דעתם הבלעדי ("מחירים"). החברה אינה מתחייבת לכך שהמחירים שמוצגים באתר ישקפו בהכרח את מחיר הכרטיס כפי שיימכר בפועל על ידי הספקים וייתכנו כרטיסים אשר יימכרו במחירים נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר. החברה לא תהא אחראית לטעויות, לפערים ו/או לאי- דיוקים אשר יהיו בין המחירים המוצגים באתר לבין המחיר אשר נגבה בפועל על ידי הספקים ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהסתמכות על המוצג במחירים.
  • החברה אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר השוק המתאים לכל סוג של אירוע. לחברה אין ולא תהיה כל אחריות, ישירה או עקיפה, לנתונים המופיעים במחירים ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך. ייתכנו כרטיסים לאירועים מקבילים שמחירי השוק שלהם נמוכים או גבוהים יותר מהמחירים המוצגים באתר.

 

 1. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
  • מבצע פעולת רכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
  • לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכול מבצע הפעולה באתר לבטל בכתב את עסקת הרכישה שביצע, בהתאם לסעיף 14ג(ג) בחוק הגנת הצרכן לעניין עסקת מכר מרחוק:
   • ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
   • ברכישת נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
   • ברכישת המוצרים והשירותים המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, לא ניתן לבטל את העסקה.
   • לתשומת ליבך: האירועים המוצעים לרכישה באתר הינם "שירותי בילוי", ועל כן, לא ניתן יהיה לבטל את העסקה בתוך שבעת ימי העסקים הקודמים למועד האירוע, כאמור בסעיף 14ג(ד)(2). יובהר ויודגש: ככל שמועד הרכישה הנו למעלה משבעת ימי העסקים שלפני מועד האירוע, ניתן יהיה לבטל את העסקה בכפוף לתנאי סעיף 14ג(ג) לעניין רכישת שירות כאמור לעיל.
  • בקשה לביטול של עסקה, בהתאם לאמור לעיל, תעשה ע"י שליחת אי-מייל מתוך דף "צור קשר".
  • תוצאות ביטול שלא עקב פגם: ככל שהלקוח זכאי לבטל את העסקה על פי דין, בהתאם לאמור לעיל, ובחר לבטלה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו לגביהם, אזי על פי סעיף 14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן, רשאים החברה ו/או הספקים לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר השירות או המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי הביטול"). ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי הביטול בהתאם לשיעור הנקוב לעיל.
  • יובהר ויודגש כי דמי הביטול יכול שיגבו ע"י הספק או ע"י החברה בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן וכל דין.
  • מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על החברה אחריות "עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, ועל כן, כל החובות המוטלות על "עוסק" כהגדרתו בחוק והתקנות שהוצאו מכוחו מוטלות באופן בלעדי על הספקים.
  • תנאי ביטול על ידי החברה או הספק(ים): לכל פעילות יש מספר מינימום של משתתפים, במידה ולא ירשמו מינימום משתתפים הפעילות תבוטל והתשלום יוחזר במלואו לרוכש.

 

 1. שירות לקוחות
  • הנך מוזמן לפנות לנציגי האתר בכל שאלה ו/או טענה, באמצעות הקלקה על קטגורית "צור קשר". יובהר כי נציגי האתר יעשו את מיטב המאמצים לספק שירות מהיר, יעיל ואיכותי במסגרת כל פניה.

 

 1. אחריות
  • אחריות בגין שירותי הבילוי ושירותי האתר
   • האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת שירותי הבילוי המוצעים באתר ומסופקים על ידי הספקים. החברה פועלת כסוכנת בלבד במסגרת האתר ואינה היצרנית ו/או הספקית של שירותי הבילוי. מובהר בזאת כי הפרטים המוצגים באתר, לרבות תמונות, תיאור האירוע וכל מידע ומיצג המוצג באתר עבור שירותי הבילוי, נמסרו לחברה על ידי הספקים ובאחריותם בלבד. החברה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה ו/או נזק ו/או שינוי ו/או ביטול הנגרמים ע"י הספקים, לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות, ו/או ביטול של אירוע, תהא סיבת הביטול אשר תהא. כמו כן יובהר כי שירותי הבילוי המוצעים לרכישה באתר ניתנים ומסופקים על ידי הספקים ועל אחריותם הבלעדית והמלאה. החברה אינה אחראית לטיבם ואיכותם של שירותי הבילוי כאמור והתאמתם לצרכי הלקוח.
   • על אף האמור לעיל, יובהר כי החברה עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים בעלי מוניטין, ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.
   • הצבת מידע מסחרי ו/או מידע על הספק ו/או מידע פרסומי באתר נועד לספק אינפורמציה בלבד ולא יתפרש כהצעה של האתר לשימוש ו/או המלצה ו/או עידוד ו/או הסכמה ו/או הבעת תמיכה ו/או חוות דעת מקצועית ו/או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או שירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר אם וככל שיהיו. בעצם פרסום התכנים החברה אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, קישורים, שירותים, ומוצרים המוצגים באתר. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות אם וככל שיהיה והמידע המסחרי שיפורסמו באתר.
   • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של החברה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של הלקוח אשר שולם עבור מוצר או שירות נושא התביעה בלבד.
   • הנך מצהיר כי ידוע לך שהאירוע מתועד על ידי גורמים שונים לרבות החברה, הפקת האירוע, עיתונות וכדומה, ונותן את הסכמתך הבלתי חוזרת לחברה או מי מטעמה לעשות שימוש ישיר או עקיף בדמותך, תמונתך, ופרטיך האישיים, לרבות צילומי האירוע, על כל גרסאותיהם, כפי שייערכו על-פי שיקול דעתה המוחלט של החברה או מי מטעמה, בין לבדם ובין בשילוב עם חומרים אחרים, לרבות חומר פרסומי (להלן: "צילומי האירוע"). הנך מסכים לשימוש בצילומי האירוע לרבות פרסומם, הקרנתם, העברתם והעמדתם לציבור, העתקתם, הפצתם וניצולם בכל אמצעי מדיה ו/או פלטפורמה ובאמצעות כל טכנולוגיה, קיימת או עתידית, ללא הגבלה בזמן, מועד או מקום גיאוגרפי. הסכמה זו ניתנת ללא תמורה או דרישה כספית אחרת. מבלי לגרוע מהאמור, אין ולא תהיה לך כל טענה לזכויות מכל סוג באירוע ו/או בחומרים המתועדים כאמור לעיל ולא יהיו לך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות אחרות מכל סוג בקשר אליהם. ככל שאינך מעוניין כי החברה תעשה שימוש בצילומי האירוע כמפורט לעיל, הנך יכול לבקש להסיר את תמונותיך ממאגר החברה בכל עת בעזרת הלינק הבא info@openrestaurants.com הנך מצהיר כי כל הזכויות באירוע ו/או בקשר אליו שייכות לחברה, אשר תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות זכויות אלה לצדדים שלישיים ולחברה לא תהיה כל אחריות על השימוש של צדדים שלישיים אלו.
  • אחריות כללית בגין פעילות האתר
   • השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
   • החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
   • החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים באמצעות קישורים (link) הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותו קישור. החברה אינה מתחייבת כי קישור כלשהו יוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל. כל עסקה שתבצע בעקבות תכנים, מודע או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות הקישור לאתר צד שלישי, לרבות אתרים אחרים, וכן כל רכישה בין באמצעות כרטיס אשראי ובין בכל אמצעי תשלום אחר, אינה כוללת את החברה כצד בעסקה ותוסכם ישירות בין המשתמש לבין הספק הנוגע בדבר. מובהר בזאת, כי החברה לא תישא בכל אחריות לשירותי הבילוי ולמוצרים לרבות טיבם, הרכישה והתשלום ואלו יסוכמו ישירות בין הלקוח לבין הספק או המפרסם הנוגע בדבר.
   • לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם האתר, החברה תהא רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של שירותי הבילוי, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך. והנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמתך לתנאי האתר, כפי ששונו.
   • ידוע לך ואתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו ואתה מסכים לשפות את החברה עובדיה, מנהליה, ספקיה או מי מטעמה ולהגן על החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו), כתוצאה מאופן שימושך ו/או מגלישה ו/או מחוסר יכולת שימוש באתר ו/או מהפרת תנאי השימוש באתר ובשירותי הבילוי.
  • נותני שירות
   • על נותן השירות לאשר תקנון זה בכפוף לכל הסכם נוסף בינו לבין החברה (להלן: "ההסכם"). למען הסר ספק, במקרה של סתירה בין התקנון לבין ההסכם, ההסכם יגבר.
   • נותן השירות מצהיר שאין לו כל מניעה להשתתף באירוע ומתחייב לספק את השירות כפי שיפורט בהסכם, ברמה הגבוהה ביותר ולכל הפחות ברמה הנדרשת על פי חוק, במועד האירוע, וכפי שיפורסם בחוברת ובאתר האינטרנט של החברה ו/או האירוע, אם וככל שיפורסם.
   • מובהר כי קיום כל אירוע הינו כפוף לרישום מספר לקוחות מינימאלי כפי שייקבע על ידי החברה בתיאום עם נותן השירות ("רף מינימום") ואשר עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה וכמות הלקוחות אשר נרשמו לאירוע תהיה מתחת לרף המינימום, לחברה תהיה את הזכות לא לקיים את האירוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולנותן השירות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
   • ביטוח:
    • מבלי לגרוע מאחריותך כנותן שירות על פי כל דין ו/או על פי תקנון זה ו/או על פי ההסכם, הנך מתחייב לערוך, על חשבונך, למשך כל תקופת האירוע, בחברת ביטוח מורשית כדין, את כל הביטוחים הנדרשים עקב פעילותך כנותן שירות, לרבות ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מוצר. ביטוח חבות מעבידים יורחב לשיפוי החברה, היה וייקבע, לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית כי על החברה או מי מטעמה מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפיך או כלפי מי מטעמך. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח חבות מוצר יורחבו לשפות את החברה או מי מטעמה בגין אחריות שתוטל עליה למעשי ו/או מחדלי נותן השירות ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
   • נותן השירות מתחייב ומצהיר כי ידוע לו כי לחברה ו/או מי מטעמה לא תהיה כל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש ו/או ציוד כלשהו המשמש את נותן השירות ו/או מי מטעמו, ולא תהיה לנותן השירות כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור.
   • נותן השירות מתחייב ומצהיר כי הנו אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת ממתן השירות לחברה ו/או מי מטעמה ונותן השירות מסכים לשפות את החברה עובדיה, מנהליה, ספקיה או מי מטעמה ולהגן עליה ו/או מי מטעמה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו), כתוצאה ממותן השירות לחברה ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה מההסכם ו/או מתקנון זה.
   • צילומים ויח"צ:
    • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין ולא תהיה לנותן השירות כל טענה לזכויות מכל סוג באירוע ו/או בצילומי האירוע כאמור לעיל בסעיף 8.1.5 ו/או כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות אחרות מכל סוג.
    • הנך מצהיר כי כל הזכויות באירוע ו/או בקשר אליו שייכות לחברה, אשר תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות זכויות אלה לצדדים שלישיים ולחברה לא תהיה כל אחריות על השימוש בחומרים המתועדים כאמור על ידי צדדים שלישיים.
 1. קניין רוחני
  • כל הנתונים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, הם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותי הבילוי המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, אייקונים (icons), גרפיקה, הצגה מילולית, סימני לוגו (logo) וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של בית העסק ו/או המפרסם ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

 

 1. תנאים נוספים
  • החברה רשאית להמחאות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.
  • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.
  • תקנון זה עודכן לאחרונה באוגוסט 2018 וניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 

מדיניות פרטיות

 

אתר האינטרנט (להלן: "האתר") מנוהל ומופעל ע"י חברת מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע"מ, ח.פ. 514080423 (להלן: "החברה"). השימוש באתר כפוף לתקנון האתר המפורט ב: www.openrestaurants.com (להלן: "התקנון") ובמדיניות הפרטיות המפורסמת להלן.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכל אדם הגולש באתר, ו/או לנותני שירות (כפי שהוגדר בתקנון) לחברה, נשים וגברים כאחד ("אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים").

גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, לרבות ההסתמכות על המחירים ורכישת ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים, ו/או מתן שירות לחברה כנותן שירות, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון והתחייבותך על פיהם ולמדיניות הפרטיות להלן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון ואת מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר. חובתך להתעדכן בתקנון ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתקנון ו/או מדיניות הפרטיות של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים לתקנון של האתר, ו/או למדיניות הפרטיות כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע אישי מפורטים להלן:

 1. החברה רואה חשיבות בשמירה על פרטיות הגולשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע האישי על הגולשים ועל פרטיותם.
 2. מדיניות הפרטיות חלה על: (א) הנתונים שנמסרים, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, (ב) התכנים והמידע המועברים על ידי הגולשים בזמן השימוש באתר, (ג) מידע שנאסף אודות הגולשים לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך שימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת הIP  – , מכשיר נייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי, (ד) היסטוריית החיפושים של הגולשים באתר לרבות צפייה ובחירה של שירותים ורכישתם, (ה) התמונות כפי שהוגדרו בסעיף  1.5 לתנאי השימוש, (ו) הנתונים הנמסרים ו/או הנאספים על ידי נותני שירות, לרבות המידע אשר נכלל בהסכם בין נותן שירות לבין החברה (להלן: "מידע על הגולש"). הנך מסכים כי פרטים מסוימים אשר תמסור באתר ו/או בכל צורה אחרת יישמרו במאגר מידע המנוהל על ידי החברה, כולל שם פרטי, שם משפחה ומספר טלפון ופרטי כרטיס אשראי אשר יאוחסנו על ידי החברה באופן מוטמע, כך שלא תצטרך להכניס את פרטי הכרטיס כל פעם שתבצע הזמנה דרך אתר החברה.
 3. החברה תהא רשאית: (א) לנהוג במאגרי המידע של הגולשים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע של הגולשים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של האתר לרבות מבצעים והנחות של האתר ושל צדדים שלישיים שונים לרבות על ידי חברת פרסום של צד שלישי ("צדדים שלישיים"). אישור מדיניות הפרטיות מהווה אישור מפורש להעברת מידע לצדדים שלישיים בהתאם לאמור במידיות פרטיות זו; (ב) להעביר את המידע על הגולש לספק ממנו ביקשת לבצע את הרכישה וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה וכן בכדי להיות בקשר עמך בנוגע לאירוע אליו רכשת/הזמנת כרטיסים. החברה אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע"י הספק במידע שהועבר לו; (ג) להשתמש במאגרי המידע עבור ניהול ואגון כל אירוע.
 4. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) ו/או בכל צורה אחרת, יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע. בכל עת תוכל לפנות לחברה בדואר אלקטרוני כתובת דואר אלקטרוני: info@openrestaurants.com ולבקש להסיר את הנתונים ממאגר המידע (לרבות אך לא מוגבל לפרטי כרטיס האשראי). החברה תסיר את הנתונים ממאגר המידע תוך זמן סביר. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה ו/או לא תוכל לתת שירות לחברה כנותן שירות, לפי העניין. המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות.
 5. החברה רשאית להשתמש במידע על הגולש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, לצורך יצירת קשר עם הגולשים וכן לצורך ארגון אירוע. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת פרטים, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם ביצוע, מעת לעת, שימוש כאמור בתקנון ומדיניות הפרטיות, לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה ו/או לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון: צורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל הלקוח אישית או יזהו אותו.
 6. הנך מאשר כי ידוע לך כי ייתכן שצדדים שלישיים (כמפורט לעיל) משתמשים בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון של המשתמש) לגבי הביקורים של המשתמש באתר ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים את המשתמש. לדוגמא, וואלה! שופס משתמשת בשירותי חברת "Google", כמשווק צד שלישי, לצורכי פרסום מבוסס עניין באתר. לצורך ניהול הפרסומות, Google יכולה להציב Cookies של DoubleClick DART במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר, בעזרתם יכולה Google להציג למשתמש מודעות בהתאם לביקור שלו באתר ובאתרים אחרים באינטרנט. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש באופן אישי, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שעושות חברות אלו ב- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר. מובהר בזאת כי אם הנך מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו ולקבל מידע באשר לכיוון תוכנת הדפדפן שלהם כך שלא ייקלטו במחשב Cookies או שיימחקו, באפשרותך לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהם. לדוגמה, לגבי מערך הגשת הפרסומות של חברת Google, לרבות לצורך ביטול השימוש בקובץ Cookie של DART, להסרת אפשרות השמירה של גוגל ניתן לקבל מידע באמצעות ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google בקישור הבא:

http://www.google.com/privacy_ads.html.

 1. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת על הכונן הקשיח של המחשב בו הלקוח משתמש באמצעות הדפדפן שלו), על מנת לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה את הלקוח באופן אישי וביכולתך לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
 2. בנוסף, האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים (בין היתר של בתי העסק), אשר אינם קשורים או שייכים לחברה ("האתרים האחרים"). החברה אינה אחראית לתקינות האתרים האחרים, ו/או לשימוש באתרים האחרים ואין ולא תהיה לחברה אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של החברה לבקר בהם. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.
 3. החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים נוספים, אלא במקרים בהם תמצא החברה כי איזו מפעולותיך באתר מפרות את התקנון, או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר ו/או מסיבות אחרות. במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע מכם או בהתאם להוראות צו שיפוטי.
 4. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון צדדים שלישיים ואתרים אחרים), ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו צד שלישי.
 5. החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר באמצעות מערכות מתקדמות וחדישות ביותר. הנך מצהיר כי ידוע לך שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות פרוטוקול אבטחה הנהוג באתרי מסחר אלקטרוני. על אף האמור, אין החברה יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר.
 6. מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה ספטמבר 2018 וניתנת לשינוי בכל עת ע"י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח מדיניות הפרטיות כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.