מסעדות פתוחות לראות, לגעת, להריח, לטעום

תקנון

תקנון

  1.  מבוא

1.1 אתר האינטרנט (להלן: “האתר”) שמופעל ע”י מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ, ח.פ. 514080423  ו/או חברת  נובו אינוויטיב סולושנס בע"מ, ח.פ. 514334515 (להלן: “Tixwise”) משמש כאתר למתן שירותים מקוונים לרכישת כרטיסים ו/או הזמנת כרטיסים ללא תשלום על ידי ציבור הגולשים באינטרנט (להלן: “שירותי הבילוי”) לאירועי “מסעדות פתוחות” (להלן: “האירוע”).
1.2  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה/הזמנה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3 גלישה באתר ו/או רכישת/הזמנת שירותי הבילוי מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4  בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.5 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2 .המכירות וההזמנות באתר
2.1 מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise מאפשרים לגולשים לרכוש/להזמין באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה וקלה את שירותי הבילוי ממסעדות ו/או ספקים נותני השירותים השונים (להלן: “הספק” או “הספקים”). הספקים יציגו באתר פרטים כגון תאור האירועים ומועדם, מחיר שירותי הבילוי וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
2.2  טרם ביצוע הזמנת שירותי הבילוי באתר (להלן: “פעולה”) יש להזין כתובת אימייל. לאחר מכן יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שהפעולה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים ועל השלמת ביצוע הפעולה ברצף וללא הפסקות. במקרה בו השתהה הלקוח בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה בכדי למנוע תקלות ולהבטיח את תקינות ההזמנה.
2.3  התשלום בגין רכישת שירותי הבילוי מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
2.4  מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות השירות או המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.5 בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה עם הודעה על כך שהפעולה אושרה או נדחתה (להלן: “אישור ההזמנה”). כמו כן, לגבי מרבית שירותי הבילוי, יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.
2.6  יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני ו/או אישור ההזמנה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise ו/או הספקים. הרישום כפי שנרשם במחשבי Tixwise ו/או מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ בלבד, יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
2.7  בשעות עומס, משך הזמן עד לקבלת האישור על ביצוע הפעולה עשוי להתארך מספר דקות. במידה ולא התקבל כל אישור על ביצוע הפעולה, בתוך 5 דקות ממועד השלמת הפעולה, אזי ההזמנה לא נקלטה במערכת ויש להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה.
2.8  רכישת/הזמנת כרטיסים באתר, מתבצעת ישירות מול מפעילי האירוע עצמם. במקרים מסוימים, לאחר בחירת האירוע המבוקש תבצע המערכת סריקה של המקומות הפנויים ותציג אותם בפני הלקוח. מובהר בזה כי לא ניתן לשריין מראש את המקומות עד להצגת אישור ההזמנה בפני מבצע הפעולה. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם ייתפסו המקומות אשר התבקשו. במקרה כזה ההזמנה/הרכישה לא תושלם והלקוח לא יחויב בתשלום בגינה. הלקוח יוכל להמשיך בביצוע הפעולה ולהזמין כרטיסים למקומות אחרים במידה ולא אזלו כל הכרטיסים לאירוע. אלא אם מצוין אחרת במסגרת אישור ההזמנה, הזמנות מזוהות בקופת בית האירוע על ידי הצגת כרטיס האשראי אשר שימש לביצוע ההזמנה  בפני הקופאי/נציג בית האירוע. לפיכך, אלא אם מצוין אחרת במהלך ביצוע הפעולה, מחויב הלקוח להביא עימו את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הפעולה. כמו כן, במקרים מסוימים יידרש הלקוח להציג את אישור ההזמנה המודפס.

2.9  במקרים בהם יסופקו כרטיסי האירוע ללקוח בדרך אחרת, לרבות באמצעות משלוח בדואר, יצוין הדבר מפורשות במהלך ביצוע הפעולה.

3 . שירות לקוחות
הלקוח מוזמן לפנות לנציגי האתר בכל שאלה ו/או טענה, באמצעות הקלקה על קטגורית “צור קשר” מובהר בזה כי נציגי האתר יעשו את מיטב המאמצים לספק שירות מהיר, יעיל ואיכותי במסגרת כל פניה.
4 . כשירות להשתמש באתר
4.1  כל משתמש רשאי להשתתף בהליך הזמנת שירותי הבילוי, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
4.1.1 המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
4.1.2 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4.1.3 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
4.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise רשאית למנוע מאדם לבצע פעולות באתר, באמצעות חסימתו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
4.2.1 מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
4.2.2  מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
4.2.3 מבצע הפעולה מסר בעת ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
4.2.4  מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
4.2.5 בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את השירות או המוצר בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
5.  שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
5.1 כדי לרכוש שירות או מוצר הלקוח מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
5.2  המידע הנ”ל יועבר לספק ממנו ביקש הלקוח לבצע את הרכישה וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה וכן בכדי להיות בקשר עמך בנוגע לאירוע אליו רכשת/הזמנת כרטיסים. מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise אינן אחראיות לכל שימוש שיעשה ע”י הספק במידע שהועבר לו. עם זאת, מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise מכבדות את פרטיות הלקוח ונוקטות באמצעים מקובלים מול הספקים בכדי לוודא שלא ייעשה כל שימוש לרעה במידע המועבר להם על ידי מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise.
5.3  מעבר לשימוש הנ”ל, מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
5.4  מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
לתשומת ליבך: מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise מכבדות את פרטיותך ולפיכך אם הינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהאתר, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל בהקשר זה מהאתר על מבצעים והנחות באתר.
5.5 מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise תהא רשאית להשתמש בפרטים שימסור הלקוח לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל הלקוח אישית או יזהו אותו.
5.6  מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של Tixwise על הכונן הקשיח של המחשב בו הלקוח משתמש באמצעות הדפדפן שלו), על מנת לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה את הלקוח באופן אישי וביכולתך לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
5.7  מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise ו משתמשות בחברות פרסום של צד שלישי כדי לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ולהציג בפני הלקוח מודעות, כשהלקוח מבקר באתר. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון של הלקוח) לגבי הביקורים של הלקוח באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותו. לדוגמא, וואלה! שופס משתמשת בשירותי חברת “Goggle”, כמשווק צד שלישי, לצורכי פרסום מבוסס עניין באתר. לצורך ניהול הפרסומות, Google יכולה להציב Cookies של DoubleClick DART במחשבך ומשבצות “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר, בעזרתם יכולה Google להציג ללקוח מודעות בהתאם לביקור שלו באתר ובאתרים אחרים באינטרנט. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוח באופן אישי, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שעושות חברות אלו ב- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. מובהר בזה כי אם הלקוח מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של חברות אלו ולקבל מידע באשר לכיוון תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב Cookies או שיימחקו, באפשרותו לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן. לדוגמה, לגבי מערך הגשת הפרסומות של חברת Google, לרבות לצורך ביטול השימוש בקובץ Cookie של DART, להסרת אפשרות השמירה של גוגל ניתן לקבל מידע באמצעות ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google בקישור הבא:: http://www.google.com/privacy_ads.html
6.  ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
6.1  מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
6.2  לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
6.2.1  ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
6.2.2  ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
6.2.3  ברכישת מוצרים ושירותים מסוימים לא ניתן לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 14 (ד) לחוק הגנת הצרכן.
6.2.4  לתשומת ליבך: האירועים המוצעים באתר הינם בגדר “שירותי בילוי” אשר חוסים תחת סעיף 14 ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ולפיכך ובהתאם להוראות סעיף זה לא ניתן לבטל עסקאות בגינם באם מועד האירוע חל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
דע: לא ניתן לבטל עסקה לרכישת שירותי בילוי במסגרת האתר במקרה בו מועד האירוע חל בתוך שבעה ימים ממועד עשיית העסקה. במקרה שמועד האירוע אינו חל בתוך שבעה ימים ממועד עשיית העסקה, הינך רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור להתקיים האירוע.
6.3  בקשה לביטול של עסקה, בהתאם לאמור לעיל, תעשה ע”י שליחת אי-מייל מתוך דף “צור קשר”.
6.4  תוצאות הביטול שלא עקב פגם: במידה שלקוח זכאי לבטל את העסקה על פי דין, בהתאם לאמור לעיל, בחר לבטלה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו לגביהם, אזי על פי חוק הגנת הצרכן, רשאים מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise ו/או הספקים לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר השירות או המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי הביטול בהתאם לשיעור הנקוב לעיל.
6.5 יובהר ויודגש כי דמי הביטול יכול שיגבו ע”י הספק או ע”י מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise  בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן וכל דין.
6.6  מובהר בזה כי האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו מוטלות באופן בלעדי על הספקים.

6.7 תנאי ביטול: ניתן לבטל הזמנה עד 14 יום מיום העסקה אך לא ב7 ימי עסקים טרם מועד האירוע. עלות ביטול הינה 5% מערך העסקה. לא ניתן לבטל חלק מההזמנה – רק את ההזמנה במלואה. *לכל פעילות יש מספר מינימום של משתתפים במידה ולא ירשמו מינימום משתתפים הפעילות תבוטל והתשלום יוחזר במלואו לרוכש.
7. אחריות
א. אחריות בגין שירותים
7.1 האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת שירותי הבילוי המוצעים באתר ומסופקים על ידי הספקים. מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise פועלות כסוכנת בלבד במסגרת האתר ואינה היצרנית ו/או הספקית של שירותי הבילוי. מובהר בזה כי הפרטים המוצגים באתר, לרבות תמונות, תיאור האירוע וכל מידע ומיצג המוצג באתר עבור שירותי הבילוי, נמסרו למרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise על ידי הספקים ובאחריותם בלבד מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise אינן אחראיות לנכונות המידע ו/או לכל פעולה ו/או נזק ו/או שינוי ו/או ביטול הנגרמים ע”י הספקים, לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות, ו/או ביטול של אירוע, תהא סיבת הביטול אשר תהא. כמו כן מובהר בזה כי שירותי הבילוי המוצעים לרכישה באתר ניתנים ומסופקים על ידי הספקים ועל אחריותם הבלעדית והמלאה. מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise אינן אחראיות לטיבם ואיכותם של שירותי הבילוי כאמור והתאמתם לצרכיך.
על אף האמור לעיל, יובהר כי מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise עושות מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.
7.2 נפלה טעות קולמוס בתיאור אירוע כלשהו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise .7.3 מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
ב. אחריות כללית בגין פעילות האתר
7.4 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) ולא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
7.5  מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise עושות כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise אינן מתחייבות שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

7.6 מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise אינן מתחייבות כי קישור (link) כלשהו יוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
8. תנאים נוספים
8.1 אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלותה הבלעדית של מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise ו/או מי מטעמן. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
8.2  רישומי המחשב של מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ ו/או Tixwise בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
9.צילומים.
הנני מצהיר כי ידוע לי שהארוע מתועד על ידי גורמים שונים לרבות ההפקה, עיתונות וכדומה.  הנני נותנ/ת בזה את הסכמתי הבלתי חוזרת לחברת מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע"מ או מי מטעמם לעשות שימוש בין במישרין ובין בעקיפין בדמותי, תמונתי, שמי ובפרטים ביוגרפיים אודותיי, ובכלל זה בכל הצילומים, שיבוצעו במסגרת האירוע, בכל גרסאותיהם, כפי שייערכו על-פי שיקול הדעת המוחלט של חברת מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע"מ או מי מטעמם, בין לבדם ובין בשילוב עם חומרים אחרים, לרבות כחומר פרסומי, וכן לפרסומם, הקרנתם, העברתם והעמדתם לציבור, העתקתם, הפצתם וניצולם בכל אמצעי מדיה ו/או פלטפורמה ובאמצעות כל טכנולוגיה, קיימת או עתידת, ללא הגבלה בזמן, מועד או מקום גיאוגרפי, והכול בשלמותם ו/או בחלקם, באופן ובהיקף כפי שייקבעו על-פי שיקול הדעת הבלעדי של חברת מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע"מ. הסכמה זו ניתנת ללא תמורה או דרישה כספית או אחרת. בפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אין ולא יהיו לי כל טענות לזכויות מכל סוג בארוע ו/או בחומרים המתועדים כאמור לעיל ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות אחרות מכל סוג בקשר אליהם והריני מצהיר כל הזכויות בארוע ו/או בקשר אליו שייכות לחברת מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע"מ, אשר יהיו רשאים להעביר ו/או להמחות זכויות אלה לצדדים שלישיים.

10. תנאים נוספים
10.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.
10.2 תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 29/10/2016 וניתן לשינוי בכל עת ע”י מרב אורן ניהול ואחזקות (2008) בע”מ על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

10.3 ט.ל.ח.

 

תקנון Bitemojo

תנאי שימוש

אפליקציית bitemojo מופעלת על ידי חברת Culinary Ventures בע״מ, (להלן: "החברה"). החברה ו/או החברות הקשורות אליה מספקות עבורך את חווית השימוש באפליקציה באמצעות אתרים, מוצרים ושירותים שלישיים. לכן כאשר אתה מבקר באתר או באפליקציה  ו/או מבצע רכישה הנך משתמש בשירותי החברה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.

בשימוש שלך באפליקציית bitemojo הנכם מסכימים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הבאים. אנא קראו אותם בקפידה.

אנו מציעים מגוון רחב של שירותים הכוללים לעיתים תנאי שימוש נוספים. כאשר אתם משתמשים באפליקציית bitemojo (לדוגמא: רכישת סיורי טעימות, מימוש טעימות, או כל שימוש אחר באפליקציה), אתם כפופים להנחיות ותנאי ההסכם של השירות הרלוונטי ("תנאי שירות"), אם תנאי השימוש אינם עולים בקנה אחד עם תנאי השירות, תנאי השירות גוברים.

 

מדיניות פְּרָטִיוּת

אנא קראו את מדיניות הפרטיות שלנו, אשר גם מסדירה את השימוש בשירותי Bitemojo ומשולבת בתנאי שימוש אלו, על מנת להבין את שיטות העבודה שלנו.

 

תקשורת אלקטרונית

כאשר אתם משתמש בכל שירות שהינו חלק מהאפליקציה, לרבות קבלת או משלוח דואר אלקטרוני, הודעת טקסט או כל אמצעי תקשורת אחר משולחן העבודה שלכם או ההתקן הנייד אלינו, אתם מתקשרים איתנו באופן אלקטרוני, ומסכימים לקבל הודעות שונות מאתנו באופן אלקטרוני. אנו ניצור אתכם קשר במגוון דרכים כגון דואר אלקטרוני, הודעות טקסט, פושים מהאפליקציה או פרסום הודעות דרך אתר זה או באמצעות שירותי Bitemojo אחרים. הנכם מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים וכן מסרים אחרים שאנו מספקים לכם אלקטרונית יעמדו בכל דרישות החוק המחייבות התקשרות מסוג זה.

 

זכויות קניין רוחני

כל תוכן הכלול או זמין דרך bitemojo, כגון טקסט, גרפיקה, לוגו, אייקונים, תמונות, קטעי אודיו, הורדות דיגיטליות, אוספי נתונים, סימנים מסחריים ותוכנה, וכל זכות הקשורה לאפליקציה של bitemojo, הוא קניינה של החברה או ספקי התוכן שלה ומוגן על ידי זכויות יוצרים או חוקים אחרים בינלאומיים. כל התוכן הכלול או זמין דרך כל שירות של bitemojo, הוא רכושה הבלעדי של החברה ומוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים. הסימנים המסחריים של bitemojo אינם יכולים לשמש כל מוצר או שירות שאינם מסופקים על ידי החברה ויכול לגרום לבלבול בקרב הלקוחות או באופן שגורם לזילות החברה. כל הסימנים המסחריים שאינם בבעלות החברה אשר מופיעים בשירותי bitemojo הם רכושם של הבעלים אשר עשויים להיות או לא להיות קשורים, מחוברים או ממומנים על ידי החברה.

 

רישיון וגישה

בכפוף לעמידה בתנאי שימוש המוזכרים לעיל וביצוע תשלום מצדכם בעת הזמנת סיור באמצעות האפליקציה, החברה או ספקי התוכן שלה מעניקים לכם רישיון מוגבל , לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, לגשת ולעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירותי bitemojo. רישיון זה אינו כולל כל מכירה חוזרת או שימוש מסחרי בכל שירות של bitemojo (כולל Bite Tours) או תוכנו, איסוף או שימוש של כל רשימות המוצרים, תיאורים או מחירים, ו/או כל שימוש הנגזר מכל שירות של bitemojo או תוכנו. כל הורדה, העתקה או שימוש אחר של פרטי חשבון לטובת צד שלישי כלשהו או כל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי חילוץ ואיסוף נתונים דומה הינו אסור. כל הזכויות שלא הוענקו לכם במפורש בהסכם תנאי שימוש אלה או כל תנאי שירות אחרים שמורים ונשמרים בידי החברה או המורשים מטעמה, ספקים, שותפים, בעלי זכויות או ספקי תוכן אחרים.

אף שירות של bitemojo או חלק ממנו לא ניתן לשכפול, העתקה, מכירה, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אינכם רשאי להשתמש ב- meta tags או בכל "טקסט סמוי" אחר הכולל את המונח "bitemojo", השם או סימנים מסחריים של החברה ללא הסכמה מפורשת בכתב של החברה. אינכם רשאים לנצל לרעה את שירותי Bitemojo. הנכם ראשים להשתמש בשירותי bitemojo רק על פי המותר בחוק. הרישיונות שהוענקו על ידי החברה יסתיימו מיידית במידה ותפעלו בדרך שאינה עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלה או כל תנאי שירות אחרים.

 

החשבון שלכם

אם אתם משתמשים באפליקציית bitemojo חלה עליכם האחריות לשמירה על סודיות החשבון והסיסמה שלכם ולהגביל את הגישה למחשבכם. אתם מסכימים לקבל אחריות על כל הפעילות המתרחשת תחת החשבון או הסיסמה. החברה מוכרת סיורים לילדים אך רק באמצעות מבוגרים היכולים להרשות לעצמם לבצע רכישה עם כרטיס אשראי או אמצעי תשלום מותר אחר. אם אתם מתחת לגיל 18 אתם רשאים לרכוש סיורים מ-bitemojo, רק עם מעורבות הורה או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות, לסגור חשבונות, להסיר או לערוך תוכן, או לבטל הזמנות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

פרטיים אישיים שימסרו, ככל שיסופקו, יאוחסנו במאגר מידע המנוהל כראוי על ידי החברה, אלא אם כן צוין אחרת וכי ייתכן שיהיה צורך להעביר פרטיים אישיים אלה לספקים או צדדים שלישיים אחרים למטרה כלשהי במהלך שימוש בשירותי bitemojo. במקרה כזה ההוראות והתקנות של הצד השלישי תחולנה על הפרטים האישיים, אלא אם נאמר אחרת, והחברה לא תישא באחריות עבור ו/או שימוש בפרטים אלו. הנך מתחייב כי כל מידע אשר להידרש על ידי הצדדים השלישיים, על ידי החברה או כל גוף קשור אחר, עבור רכישת טובין או סיורים באפליקציית bitemojo, יהיה אמיתי ושלם.

 

חוות דעת, הערות, תקשורת ותכנים אחרים

מבקרים יכולים לכתוב ביקורות, תגובות, תמונת, קטעי וידאו ותכנים אחרים ולהגיש הצעות, רעיונות, הערות, שאלות או מידע אחר כל עוד התוכן הוא לא חוקי, תועבה, מאיים, משמיץ, פולשני לפרטיות, מפר את זכויות הקניין הרוחני (כולל זכויות פרסום) או בכל דרך אחרת מזיק לצדדים שלישיים, אינו מורכב או מכיל וירוסי תכונה, תעמולה פוליטית, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני, או כל צורה של "דואר זבל" או הודעות דואר אלקטרוני מסחרי לא רצוי. לא ניתן להשתמש בכתובת מייל מזויפת, להתחזות לכל אדם או ישות, או בכל דרך אחרת להטעות באשר למקור של כל תוכן. החברה שומרת לעצמה את הזכות (אך לא חובה) להסיר או לערוך תוכן כזה, אבל אינה בודקת תוכן שפורסם באופן קבוע.

אם תחליטו לפרסם תוכן באפליקציה או באתר, לרבות דירוגים וחוות דעת, ובמידה ואנו לא מחליטים אחרת, אתם מעניק לחברה רישיון לא בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, בלתי חוזר ונותן באופן מלא רישיון משנה להשתמש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לבצע, לתרגם, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ ולהציג תוכן זה ברחבי העולם בכל מדיה. אתם מעניקים לחברה ולבעלי רישיון המשנה את הזכות להשתמש בשם שתגיש במצורף לתוכן, אם הם בוחרים לעשות זאת.

אתם מצהירים ומתחייבים כי אתם הבעלים או שברשותכם הזכויות על התוכן אותו אתם מפרסמים, שהתוכן נאות, שהתוכן אותו אתם מספקים אינו מפר מדיניות זאת ולא גורם לפגיעה בכל אדם או ישות וכי אתם תשפו את החברה בגין כל תביעה הנובעת מתוכן שתספק. לחברה יש את הזכות אך לא החובה לפקח, לערוך או להסיר כל פעילות או תוכן. החברה מתנערת מכל אחריות ואינה נושאת באחריות לכל תוכן הנמסר לפרסום על ידכם או על ידי צד שלישי כלשהו.

 

אין החזרות או החזרים

כל המוצרים ו/או הסיורים שנרכשו מהחברה באמצעות האפליקציה או אתר האינטרנט של bitemojo מועברים בתוך דקות למכשיר מהם נרכשו. כל המכירות הן סופיות. החברה אינה מקבלת החזרים או מנפיקה החזר כספי מלא או חלקי על Bites, טעימות, סיורים או כל שירות אחר של Bitemojo שלא נוצל.

 

תיאורי טעימות

הטעימה והסיורים מתוכננים על ידי הספקים המכינים את הטעימות או מבצעים את הסיורים ("ספקים") בשיתוף עם צוות bitemojo. החברה משתדלת להיות מדויקת ככל האפשר בתיאור הטעימות והסיורים המוצעים, אך אילו ניתנים לשינוי על בסיס הזמינות והתנאים בכל יום נתון. עם זאת החברה אינה מתחייבת כי תיאורים או תוכן אחר של כל שירות של bitemojo יהיה מדויק, שלם, אמין, עדכני או נקי משגיאות.

החברה אינה מתחייבת כי טעימה כלשהי תהיה ללא אגוזים, קטניות, גלוטן, סוכר או אלרגנים אחרים. אם יש לך אלרגיה ידועה, רגישות או כל מגבלה תזונתית אחרת כולל כאלה הקשורות לבריאות או דת, האחריות היא שלכם, ושלכם בלבד, לברר עם כל ספק לגבי המרכיבים בטעימה הספציפית אותה הוא מגיש. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה של תגובה אלרגית, בין אם מאלרגיה מוכרת או שאינה מוכרת, כתוצאה ממגע או צריכת טעימה או פגיעה פיזיות או בריאותית אחרת הנובעת או קשורה לטעימה. אם יש לכם ספק האם טעימה מסוימת מתאימה להגבלות התזונה שלכם, אנו ממליצים לא לצרוך את המנה ואם תעשו זאת זה יהיה על אחריותכם בלבד.

תוקף המוצר

הסיור באפליקציה תקף למשך 6 חודשים ממועד רכישתו. ניתן להמיר טעימות שלא מומשו לכדי קרדיטים לנצלם בכל בית עסק בהם ישנה פעילות מסחרית עם האפליקציה. לא ניתן להאריך מועד טעימות מעבר ל-6 חודשים אלו.

 

מבנה הסיור

לאחר הרכישה הסיור אותו רכשתם ימתין לכם באזור האישי שלכם באפליקציה. יש להפעיל את הסיור על מנת לבצע את המסלול ואת הטעימות. הסיור כולל סדרה של 3-7 טעימות וכן סדרה של 8-12 נקודות עניין בהם תעברו במהלך המסלול. מסלול הסיור יוגש לכם באמצעות מפת גוגל עליה מופיע מסלול הסיור ותתבקשו לנווט באמצעותו מטעימה לטעימה.

 

מימוש הטעימות שברשותכם

כאשר תגיעו לבית עסק המספק את אחת הטעימות במסלול תתבקשו לבצע מימוש עצמי בתוך האפליקציה על מנת ליהנות מהטעימה. את מסך המימוש העצמי יהיה עליכם להראות לבעל העסק או לאחד מעובדיו. מסך המימוש הינו מסך דינמי המאפשר לכם להציג את בקשתם לקבל את הטעימה במשך 5 דקות לאחר ביצוע המימוש. אנא וודאו כי אתם נמצאים בתוך בית העסק לפני ביצוע המימוש. החברה לא תוכל לבצע להם החזר או במידה ומימשתם את הטעימה שלא בבית העסק, ובית העסק יסרב להגיש לכם את הטעימה.

 

הרשאות באפליקציה

כאשר אתם משתמשים באפליקציית bitemojo ייתכן והענקתכם לנו הרשאות מסוימות עבור המכשיר. רוב המכשירים הניידים מספקים לכם את המידע אודות הרשאות אלו. כדי ללמוד עוד אודות הרשאות אלה או לשנות אותם עיינו בהגדרות של המכשיר הנייד שלכם.

 

ספקים

החברה עובדת עם ספקים על מנת לספק לכם טעימות איכותיות, טיולים ומוצרים אחרים. החברה אינה פועלת כנציגה או סוכנת של הספקים או חברות הבת שלהם. אנו עשויים לספק קישורים לאתרים של ספקים או חברות קשורות ועסקים מסוימים אחרים. אנחנו לא אחראים לבחינה או הערכה ואנחנו לא אחראים לאיכות ההצעות של כל העסקים הללו או חלק מהם או התוכן של אתרי האינטרנט שלהם. החברה אינה נושאת בכל אחריות או התחייבות בגין הפעולות, המוצרים, או התוכן של הספקים או כל צד שלישי אחר. עליכם החובה לבדוק את הצהרות הפרטיות שלהם בזהירות ואת שאר תנאי השימוש.

 

הגבלת אחריות

שירותי bitemojo וכל מידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) ושירותים אחרים הכלולים או ניתנים על ידי בעלי רישיון ניתנים על ידי החברה על בסיס "AS IS" ו "לפי זמינות", אלא אם כן אם צוין אחרת בכתב. החברה אינה מייצגת או אחראית בכל צורה שהיא, במפורש או במשתמע, על הפעלת שירותי bitemojo, או מידע, תוכן, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) או שירותים אחרים הכלולים או ניתנים על ידי בעלי רישיון דרך שירותי bitemojo אלא אם ציון אחרת בכתב. הנכם מסכימים במפורש כי שימושכם באפליקציית bitemojo תהיה על אחריותכם בלבד.

עד למידה המרבית המותרת על פי הדין הקיים, החברה מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האומר, לסחירות והתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה מתחייבת כי שירותי bitemojo, מידע, תכנים, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) או שירותים אחרים הכלולים או ניתנים על ידי בעלי רישיון באמצעות אפליקציית החברה או תקשורת אלקטרונית שנשלחה על ידי החברה אינה מכילה וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא הנובעים משימוש בכל שירות bitemojo או מכל מידע, תכנים, חומרים, מוצרים (כולל תוכנה) או שרותים אחרים הכלולים וזמינים לכם דרך שירות כלשהו של bitemojo לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות אמור, באופן עקיף, מקרי או נסיבתי אלא אם צוין אחרת בכתב.

חוקי מדינות מסוימות אינם מתירים הגבלות על אחריות, הוצאה מהכלל או הגבלה על נזקים כלשהם. אם חוקים אלה חלים עליכם, חלק מהם או כל האמור לעיל, ההגבלות או ההחרגות לא יחולו עליכם וייתכן ויש לכם זכויות נוספות.

 

הדין המשפטי

בשימוש באפליקציית או אתר bitemojo הנכם מסכימים שחוקי מדינת ישראל, מבלי להתייחס לסתירות בין החוקים, יהיו מכריעים בתנאי שימוש אלה ובכל מחלוקת מכל סוג שהוא שעלולה להתעורר ביניכם לבין החברה. אתם מסכימים כי כל המחלוקות ייושבו בבית המשפט בירושלים, ישראל, ובכפוף לסמכות השיפוטית שלהם. אתם מסכימים כי כל הליכי המחלוקת יבוצעו אך ורק על בסיס פרטני ולא במאוחד או כחלק מתביעה ייצוגית.

 

שינוים בהסכם והתנתקות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים באתר שלנו, במדיניות, בתנאי השירות וכן בתנאי שימוש אלה בכל עת ללא הודעה מראש. כל שינוי בתנאים אלה יחייב פרסום.

 

תנאי שימוש נוספים באפליקציית bitemojo

שימוש בתוכנת bitemojo. הנכם רשאי להשתמש בתוכנת bitemojo אך ורק למטרות שהורשו לכם וליהנות משירותי bitemojo כפי שנמסרו על ידי החברה. כמורשים על ידי תנאי השימוש, תנאי שימוש בתוכנות אלה וכל תנאי השימוש האחרים, אתם לא יכולים לשלב כל חלק של תוכנת bitemojo עם תוכנות שלכם, ו/או לעבד כל חלק ממנה בשילוב עם תוכנות שלכם, להעביר את האפליקציה לשימוש בתוכנה אחרת, למכור, להשכיר, להחכיר, להשאיל, להלוות, להפיץ או לתת רישיון תוכנת bitemojo או להקצות זכויות כלשהן בתוכנת bitemojo כולה או בחלקה. אינכם רשאים להשתמש בתוכנת bitemojo למטרה בלתי חוקית כלשהי. אנו עשויים להפסיק לספק לכם את תוכנת bitemojo או לשלול את זכותכם להשתמש בתוכנת bitemojo בכל עת. זכותכם להשתמש בתוכנת bitemojo תסתיים באופן אוטומטי וללא הודעה מוקדת מאתנו אם לא תצליחו לעמוד בכל תנאי תוכנה אלו, תנאי השימוש או כל תנאי שירות אחרים. כל תוכנה שבשימוש בכל שירות של bitemojo  היא הקניין של החברה או ספקי התוכנה שלה ומוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים.

שימוש בשירותי צד שלישי. כאשר אתם משתמשים בתוכנת bitemojo, ייתכן ואתם משתמשים גם בשירותי צד שלישי אחד או יותר, כגון ספיקת סלולר או ספקית פלטפורמה ניידת. השימוש שלכם בשירותים אלה של צד שלישי עשוי להיות כפוף למדיניות נפרדת, תנאי שימוש נפרדים או עמלות של צד שלישי זה.

איסור על הנדסה הפוכה. לא תבצעו בעצמכם, ולא תעודדו, תסייעו או תסמיכו כל אדם אחר להעתיק, לשנות, לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור או פירוק, או בכל דרך אחרת שלא כדין, בתוכנת bitemojo, בין בכולה בין בחלקה, או ליצור עבודות נגזרות כלשהן של תוכנת bitemojo.

עדכונים. על מנת לשמור על תוכנת Bitemojo עדכנית, אנו עשויים לבצע עדכונים אוטומטיים או ידניים בכל עת וללא הודעה מראש.